Regulament TLDE

Adoptat de Congresul Extraordinar ALDE din 21 APRILIE 2017

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1

(1) Tineretul Alianței Liberalilor și Democraților – TLDE este structura politică de tineret constituită în cadrul Partidului Alianței Liberalilor și Democraților (ALDE) în conformitate cu art.30, art.83, lit. d) şi art. 86 din Statutul ALDE și funcționează în regim de cooperare cu ALDE.

Art. 2

(1) Sediul Central al Tineretului Alianței Liberalilor și Democraților este în București, Şoseaua Pavel D. Kiselleff nr. 57, Sector 1.

(2) Sediile structurilor locale sunt la sediile filialelor corespunzătoare ale TLDE sau ALDE.

(3) Structurile de tineret își pot organiza și alte spații de desfășurare a activității cu aprobarea Biroului Politic Executiv al ALDE, respectiv a Birourilor Politice Teritoriale ale ALDE.

Art. 3

Sigla TLDE este o pasăre în zbor încadrată de 9 pentagrame de culoare galbenă în forma unei elipse incomplete având textul „TLDE – Tineretul Alianţei Liberalilor și Democraţilor” în partea stângă jos, conform Anexei 1.

Art.4

(1) Pot fi membri ai TLDE membrii ALDE până la împlinirea vârstei de 35 de ani care doresc să activeze în cadrul TLDE.

(2) În cazurile speciale, când unul din membrii TLDE care a împlinit vârsta de 35 de ani, se află în exercitarea mandatului de conducere ales în cadrul unor conferințe de alegeri, acesta își poate exercita apartenența către TLDE până la expirarea respectivului mandat.

Art.5

(1) Scopul organizației Tineretului Alianței Liberalilor și Democraților constă în promovarea ideilor liberale, a principiilor democratice, a programului politic ALDE, activității și preocupărilor ALDE în rândul tineretului din România, de a pregăti, propune și susține tinerii în structurile ALDE, în administrația publică centrală și locală precum și în structurile de la nivelul Uniunii Europene, pe baza competenței și a liberei competiții.

(2) În vederea atingerii acestui scop TLDE desfășoară următoarele atribuții:

 1. a) acțiuni de pregătire a propriilor membri și a altor tineri în domeniul principiilor și valorilor vieții democratice, economiei de piață libere, liberalismului;
 2. b) participarea și organizare acțiuni și activități culturale,sportive și de recreere;
 3. c) menținerea și dezvoltarea relațiilor cu organizații similare din țară și străinătate, politice și apolitice;
 4. d) atragerea în viața politică a tinerilor deschiși către ideile liberale și democrate prin incurajarea dezbaterilor si a schimbului de idei;
 5. e) campanii de dezvoltare a culturii civice și politice în rândul tinerilor,acțiuni de formare în politică și administrație,
 6. f) campanii de conștientizare în rândul tinerilor asupra dreptului de a alege și de a fi ales,
 7. g) toate mijloacele statutare de acțiune în cadrul partidului,

h) încurajarea constituirii de asociații, fundații și cluburi liberale în rândul tinerilor.

CAPITOLUL 2 - ORGANIZAREA TLDE

Art. 6

TLDE este organizat și activează la nivel local, județean sau de sector al municipiului București, la nivelul municipiului București și la nivel național, cu îndrumarea politică și în colaborare cu organizația corespunzătoare a ALDE.

2.1 Organizarea la nivel local

Art. 7

(1) Se pot constitui organizații locale ale TLDE în comune, orașe și municipii, în care există organizații ALDE în conformitate cu art. 41 din prezentul regulament.

(2) Validarea constituirii acestora se face de către Birourile Politice Teritoriale ale ALDE la propunerea Birourilor Politice Teritoriale ale TLDE.

Art. 8

Pentru constituirea unei organizații locale sunt necesari minimum:

 1. a) 5 membri în comune;
 2. b) 11 membri în orașe;
 3. c) 25 membri în municipii.

Art. 9

Organizațiile locale ale TLDE au următoarele organisme de conducere :

 1. a) Adunarea Generală a membrilor organizației;
 2. b) Biroul Politic Local – comunal, orășenesc, municipal.

Art. 10

Adunarea Generală a membrilor organizației locale se întrunește ordinar anual, la convocarea Biroului Politic Local sau la cererea a jumătate plus unu din numărul membrilor organizației și are următoarele atribuții:

 1. a) analizează activitatea locală și aprobă programele de activitate ale acestora;
 2. b) alege membrii Biroului Politic Local pe o perioadă de doi ani prin vot cu majoritate simplă;
 3. c) poate analiza și decide revocarea membrilor Biroului Politic Local, la propunerea a o treime din membrii săi, prin votul majorității simple;
 4. d) aplică la nivel local măsurile necesare realizării proiectelor TLDE și a strategiei partidului;
 5. e) aprobă candidații TLDE pentru alegerile locale propuşi de către Biroul Politic Local al TLDE;
 6. f) dezbate și aprobă raportul de activitate al Biroului Politic Local;
 7. g) desemnează Delegații la Conferința filialei teritorialeArt. 11Președintele și Secretarul coordonator-trezorier semnează procesele verbale ale Adunării Generale.Art. 12 BIROUL POLITIC LOCAL(1) Biroul Politic comunal este format din 3-5 membri și 1-2 supleanți cu următoarea structură: președinte, vicepreședinte, secretar coordonator-trezorier  și maxim 2 membri.(2) Biroul Politic orășenesc este format din 7-9 membri și 2-3 membri supleanți cu următoarea structură: președinte, 2 vicepreședinți, secretar coordonator-trezorier și 3-5 membri.(3) Biroul Permanent municipal este format din 11-15 membri și 4-5 supleanți cu următoarea structură: președinte, 4-5 vicepreședinți, secretar coordonator-trezorier și 5-8 membri.Art. 13Biroul Politic Local se întrunește de două ori pe lună și ori de cate ori este nevoie, la convocarea președintelui, a Biroului Politic Teritorial sau la cererea majorității simple din numărul membrilor săi și are următoarele atribuții:
  1. a) planifică, conduce, coordonează și monitorizează activitatea organizației locale în intervalul dintre Adunările Generale;
  2. b) pregătește selecția de candidați pentru alegerile locale și o supune aprobării Adunării Generale;
  3. c) înaintează și susține mandatul primit în Adunarea Generala;
  4. d) organizează activitățile necesare îndeplinirii atribuțiunilor sale în conformitate cu mandatul primit în Adunarea Generală;
  5. e) poate înainta propuneri către Biroul Politic Teritorial care pot consta în: activități și proiecte, sancțiuni, cooptarea de noi membri în Biroul Politic Local;
  6. f) duce la îndeplinire hotărârile organismelor de conducere superioare.Art. 14Președintele reprezintă structura în cadrul organizației locale ALDE, în relațiile cu alte structuri sau persoane, prezidează ședințele Biroului și ale Adunării Generale, coordonează activitățile organizației și semnează procesele verbale ale Biroului Permanent Local TLDE și ale Adunării Generale.Art. 15(1) Secretarul Coordonator-Trezorier se ocupă de organizarea activităților specifice TLDE în conformitate cu Statutul ALDE și cu hotărârile organismelor de conducere ale TLDE.(2) Secretarul Coordonator-Trezorier prezintă trimestrial un raport cuprinzând situația membrilor organizației locale, prezența membrilor Biroului Politic Local TLDE la ședințe precum și situația cotizațiilor în conformitate cu prevederile statutului ALDE, regulamentului TLDE și hotărârile organismelor de conducere superioare ierarhic.(3) Secretarul Coordonator-Trezorier contrasemnează procesele verbale ale Biroului Politic Local și ale Adunării Generale.Art. 16Se pot constitui, conform prevederilor prezentului regulament, structuri cu caracter informal la nivel inferior celui de la art. 7 (cartier, sat, etc.).

    

   2.2 Organizarea la nivelul filialelor teritoriale

   Art. 17

   La nivelul județelor și sectoarelor municipiului București se constituie filiale teritoriale ale TLDE, cuprinzând totalitatea organizațiilor locale.

   Art. 18

   (1) Constituirea unei filiale teritoriale presupune întrunirea cumulativă a următoarelor condiții:

   1. a) minimum 3 organizații locale, incluzând municipiile și în mod obligatoriu municipiul reședință de județ.
   2. b) minimum 30 de membri cu dovada achitării cotizației care participa la Conferința de constituire.

   (2) La nivelul sectoarelor municipiului București se vor constitui filiale cu minimum 30 de membri.

   Art. 19

   În termen de 180 de zile de la constituirea filialei teritoriale este obligatoriu constituirea de organizații locale TLDE  la nivelul oraşelor din judeţ.

   Art. 20

   Organismele de conducere ale filialei teritoriale sunt:

   1. a) Conferința filialei teritoriale;
   2. b) Delegația Permanentă Teritorială;
   3. c) Biroul Politic Teritorial.

   Art. 21

   Conferința filialei teritoriale este formată din:

   1. a) Membrii Delegației Teritoriale;
   2. b) Delegații organizațiilor locale, desemnați de Adunările Generale ale organizațiilor locale, potrivit unei norme de reprezentare stabilită anterior de către Biroul Politic Teritorial TLDE care va fi calculată în funcție de numărul celor prezenți la Adunarea Generală și de rezultatele obținute la ultimele alegeri locale.

   Art. 22

   Conferința  filialei teritoriale are următoarele atribuții:

   1. a) adoptă ordinea de zi a lucrărilor;
   2. b) dezbate și adoptă raportul politic prezentat de președinte și raportul administrativ prezentat de secretar;
   3. c) alege președintele și Biroul Politic Teritorial pentru un mandat de doi ani;
   4. d) stabilește Programul de acțiune pentru tineret al filialei, în concordanță cu cel național și cu obiectivele filialei ALDE.

   Art. 23

   (1) Conferința ordinară se întrunește o data la doi ani, la convocarea Biroului Politic Teritorial TLDE, cu informarea Biroului Politic Teritorial al ALDE și cu acordul Biroului Politic Național al TLDE.

   (2) Conferința extraordinară se întrunește la propunerea Biroului Politic Teritorial sau la solicitarea a mai mult de jumătate din numărul organizațiilor locale, cu informarea Biroului Politic Teritorial al ALDE și cu aprobarea Biroului Permanent  Național al TLDE.

   (3) În ambele cazuri, convocarea se poate face și de către Biroul Permanent Național al TLDE cu înștiințarea Biroului Politic Teritorial al ALDE.

   (4) În ambele cazuri, convocarea se face cu minimum 30 de zile înainte de data Congresului, cu precizarea datei, locului și a ordinii de zi a ședinței.

   Art. 24

   Delegația Permanentă Teritorială este formată din:

   1. a) membrii Biroului Politic Teritorial;
   2. b) președinții organizațiilor locale subordonate;
   3. c) parlamentari, parlamentari europeni, primari, viceprimari, consilieri județeni, consilieri generali și de sector ai municipiului București, consilieri locali de municipii din partea TLDE.

   Art. 25

   Delegația  Teritorială se întrunește semestrial și ori de câte ori este nevoie, la convocarea Biroului Politic Teritorial sau a mai mult de jumătate din membrii săi.

   Art. 26

   Atribuțiile Delegației Teritoriale sunt următoarele:

   1. a) analizează activitatea organismelor locale de conducere și decide măsurile organizatorice necesare;
   2. b) evaluează dezvoltarea structurilor din teritoriu în ceea ce privește numărul de membri, activitatea acestora precum și a reprezentanților locali;
   3. c) desemnează Delegații la Conferinţa Ordinară sau Extraordinară TLDE în conformitate cu norma de reprezentare stabilită;
   4. d) aprobă candidații TLDE pentru alegerile locale și generale, pentru administrația publică locală și înaintează propunerile spre validare Biroului Permanent Național al TLDE. Ulterior validării de către BPN lista candidaților va fi transmisă către Biroul Politic Local al ALDE, Biroul Politic Teritorial ALDE sau către Biroul Politic Central ALDE.
   5. e) stabilește modalitățile de implicare a structurilor locale în întocmirea programelor și proiectelor de dezvoltare locală, județeană și națională.

   Art. 27

   (1) Biroul Politic Teritorial este organismul de conducere executiv la nivel județean sau de sector al Municipiului București, ales pentru un mandat de doi ani și este format dintr-un număr impar de membri, cuprins între 17-21, cu 5-6 supleanți și cu următoarea structură:

   1. a) președinte;
   2. b) 5-7 vicepreședinți;
   3. c) 8-10 membri;
   4. d) secretar coordonator-trezorier

   (2) în situația în care în județul respectiv există constituit Club Studențesc ALDE   președintele acestuia va fi unul dintre membrii de drept ai  Biroului Politic Teritorial TLDE.

   (3) în situația în care în județul respectiv există constituit Clubul Elevilor – ALDE  președintele acestuia va avea calitatea de invitat permanent la ședințele Biroului Permanent Teritorial TLDE, cu drept de vot consultativ.

   Art. 28

   (1) Biroul de Coordonare TLDE al municipiului București este ales pentru un mandat de doi ani, în cadrul Conferinței Municipiului București, și este format din:

   1. Președinte
   2. Secretar Coordonator-Trezorier
   3. 2 Vicepreședinți
   4. 6 președinți ai filialelor teritoriale de sector ale Municipiului București
   5. Președintele Clubului Studenților – ALDE Municipiul București
   6. Președintele Clubului Elevilor – invitat permanent cu drept de vot consultativ

   (2) Membrii TLDE care au calitatea de consilieri municipali, consilieri de sectoare, primarul și/sau viceprimarii municipiului, primarul și/sau viceprimarii de sector, parlamentarii în exerciţiu, care îşi au cabinetul parlamentar intr-unul din sectoarele municipiului Bucureşti si care se înscriu in limita de vârsta corespunzătoare TLDE sunt invitați permanenți, fără drept de vot, ai Biroului de Coordonare TLDE București.

   (3) Deciziile Biroului de Coordonare TLDE al Municipiului București se iau cu majoritate simplă, cu excepția situației în care la ședințe participă doar membrii menționați la alin.(1), situație în care deciziile se adoptă cu peste 7 voturi.

   Art. 29

   (1) Biroul Politic Teritorial TLDE se întrunește de două ori pe lună și ori de cate ori este nevoie, la convocarea președintelui sau a mai mult de jumătate din membrii ce îl compun și are următoarele atribuții:

   1. a) asigură conducerea curentă a structurii;
   2. b) respectă și îndeplinește hotărârile Biroului Permanent Național și ale Delegației Permanente a TLDE;
   3. c) monitorizează și evaluează activitatea primarilor, viceprimarilor, consilierilor județeni și generali precum și a consilierilor locali TLDE;
   4. d) propune candidații TLDE pentru serviciile deconcentrate cât și pentru alte poziții și înaintează propunerile către Biroul Politic Teritorial ALDE;
   5. e) întocmește trimestrial raportul de activitate și planul de acțiuni și îl transmite secretarului general în atenția Delegației Permanente a TLDE;
   6. f) convoacă Conferința filialei teritoriale și Delegația Permanentă Teritorială conform art. 23 din prezentul Regulament;
   7. g) elaborează ordinea de zi a Conferinței;
   8. h) stabilește norma de reprezentare la Conferință filialei teritoriale TLDE;
   9. i) validează sau invalidează rezultatul alegerilor organismelor de conducere la nivel local;
   10. j) aprobă cu votul a 2/3 din membrii săi, propunerile de cooptare de noi membri în structura Biroului Politic Teritorial.
   11. k) în situații cu totul deosebite, în caz de abateri de la prevederile prezentului regulament și a Statutului ALDE, poate decide dizolvarea Biroului Politic Local sau demiterea președintelui acestuia și stabilește organizarea de interimate în organizațiile locale TLDE cu informarea Biroului Politic Local ALDE, sub rezerva aprobării de către Delegația Teritorială TLDE și validării BPN TLDE;
   12. l) informează Biroul Politic Teritorial ALDE despre rezultatele alegerilor în organizațiile locale subordonate;
    1. m) desemnează, dintre vicepreședinți, un înlocuitor provizoriu al președintelui indisponibil, pe o perioadă de cel mult 3 luni;
    2. n) propune candidați TLDE pentru alegerile la nivel județean și ii susține în organismele corespunzătoare ale ALDE;
    3. o) urmărește îndeplinirea activităților stabilite de Delegația Permanentă Teritorială;
    4. p) alte atribuții prevăzute în prezentul Regulament.

    (2) Biroul Politic Teritorial TLDE poate însărcina și alți membri ai săi cu atribuții specifice.

    Art. 30

    Președintele reprezintă structura în cadrul filialei teritoriale ALDE, în cadrul TLDE, în relațiile cu alte structuri sau persoane, coordonează activitățile filialei, prezidează ședințele și semnează procesele verbale ale Biroului Permanent Teritorial, ale Delegației Permanente precum și ale Conferinței filialei teritoriale TLDE și are următoarele atribuții specifice:

    1. a) prezidează ședințele organizațiilor la care participă, informând pe membrii acestora cu privire la activitatea pe care o desfășoară;
    2. b) supune aprobării organismelor de conducere teritoriale măsurile pentru aplicarea hotărârilor BPE și BPN TLDE;
    3. c) propune Biroului Politic Teritorial numirea sau revocarea membrilor în funcțiile de la nivel județean, respectiv de sector al municipiului București;
    4. d) propune cooptarea de noi membri în structura Biroului Politic Teritorial, în situații speciale.
    5. e) participă, în mod obligatoriu, la ședințele Delegației Permanente și răspunde la toate convocările conducerii centrale TLDE;
    6. f) informează periodic Biroul Permanent Național și Delegația Permanentă Națională, cu datele solicitate de către acesta, și organismele de conducere teritoriale cu privire la activitatea filialei și la evenimentele importante din zona sa de activitate;
    7. h) răspunde de gestiunea bunurilor mobile și a fondurilor organizației;
    8. j) conduce negocierile politice purtate la nivel teritorial împreună cu echipe pe care le formează dintre membrii Biroului Politic Teritorial, respectând deciziile BPE și BPN TLDE.

    Art. 31

    Secretarul coordonator-trezorier are următoarele atribuții specifice:

    1. este responsabil de organizarea activităților statutare, politice și educative ale filialei teritoriale.
    2. prezintă Delegației Teritoriale TLDE un raport cuprinzând prezența membrilor Biroului Permanent Teritorial TLDE la ședințe.
    3. întocmește și contrasemnează procesele verbale ale Biroului Permanent Teritorial, ale Delegației Teritoriale precum și ale Conferinței filialei teritoriale TLDE.
    4. are obligația de a transmite, sub coordonarea președintelui filialei TLDE, secretarului general raportul de activitate, planul de acțiuni și baza de date completată cu noii membri validați în luna anterioară până la data de 10 ale lunii în curs.

    2.3 Organizarea la nivel național

    Art. 32

    Structura naționala cuprinde totalitatea filialelor teritoriale ale TLDE.

    Art. 33

    Organismele de conducere ale structurii naționale sunt:

    1. a) Conferința Națională a TLDE;
    2. b) Delegația Permanentă a TLDE;
    3. c) Biroul Permanent Național al TLDE.
    4. d) Biroul Politic Executiv al TLDE

    Art. 34

    Conferința Națională TLDE este forul suprem de conducere și decizie al Tineretului Alianței Liberalilor și Democraților și este format din:

    1. a) membrii Delegației Permanente a TLDE;
    2. b) Delegații filialelor teritoriale, desemnați potrivit unei norme de reprezentare propusă de Biroul Permanent Național TLDE și aprobată de Delegația Permanentă a TLDE;
     1. c) consilierii județeni, consilierii locali din municipiile reședință de județ, consilierii de sector și consilierii generali ai municipiului București, primarii și viceprimarii de municipii membri ai TLDE .

     Art. 35

     Conferința Națională a TLDE  are următoarele atribuții:

     1. a) adoptă ordinea de zi a lucrărilor;
     2. b) dezbate și adoptă raportul Biroului Permanent Național TLDE prezentat de președinte;
     3. c) dezbate și adoptă propunerile de modificare la Regulamentul de organizare și funcționare al TLDE înaintate de către Delegația Permanentă ALDE;
     4. d) alege președintele TLDE pentru un mandat de doi ani;
     5. e) alege vicepreședinții Biroului Permanent Național TLDE, pentru un mandat de doi ani.
     6. f) alege membrii Biroului Permanent Național TLDE pentru un mandat de doi ani;
     7. g) dezbate și adoptă Programul specific de acțiune al TLDE;
     8. h) alte atribuții prevăzute de prezentul Regulament.

     Art. 36

     (1) Conferința Națională ordinară a TLDE se desfășoară o data la doi ani, la convocarea Delegației Permanente TLDE, la propunerea Biroului Permanent Național TLDE cu informarea Biroului Politic Central al ALDE.

     (2) Conferința Națională extraordinară a TLDE se desfășoară la convocarea Delegației Permanente, la propunerea a peste jumătate din membrii Biroului Permanent Național TLDE sau la cererea a mai mult de jumătate din Delegațiile Permanente Teritoriale sub rezerva aprobării Biroului Politic Central ALDE.

     (3) în ambele cazuri, convocarea se face cu minimum 30 de zile înainte, cu precizarea datei, locului și a ordinii de zi a ședinței.

     Art. 37

     Delegația  Permanentă TLDE este formată din:

     1. a) membrii Biroului Permanent Național;
      1. b) președinții Birourilor Politice Teritoriale;
      2. c) președintele și vicepreședinții Biroului de Coordonare al municipiului București;
      3. d) secretarul general, secretarii adjuncți şi secretarii regionali pentru cele 8 regiuni de dezvoltare (delimitate de Legea nr. 315/2004);
      4. e) parlamentarii și parlamentarii europeni TLDE;
      5. f) primarii de municipii și de sector al municipiului București TLDE;
      6. e) ofiterul international TLDE
      7. g) în cazul în care un membru al Biroului Politic Teritorial se regăsește în cadrul Biroului Politic Național, Delegația Permanentă Teritorială desemnează prin vot cu majoritate simplă, dintre vicepreședinții Biroului Politic Teritorial, un înlocuitor pentru reprezentarea în Delegația Permanentă.

      Art. 38

      Delegația  Permanentă TLDE are următoarele atribuții:

      1. a) asigură conducerea structurii naționale între Conferinţele Naționale TLDE;
      2. b) convoacă și propune ordinea de zi a Conferinţei Naționale TLDE la propunerea Biroului Permanent Național;
      3. c) aprobă norma de reprezentare la Conferinţa Națională a TLDE propusă de Comisia pentru Stabilirea Normei de Reprezentare și informează Biroul Politic Central al ALDE cu privire la aceasta;
      4. d) urmărește punerea în aplicare a Programului politic al ALDE în domeniul tineretului;
      5. e) coordonează și evaluează modul în care toate filialele TLDE îndeplinesc obiectivele ce decurg din strategia și programele politice ale TLDE și ale ALDE în domeniul tineretului;
      6. f) validează interimatele stabilite de către Biroul Permanent Național TLDE;
      7. g) aprobă asocierile TLDE cu structuri similare din tara și din străinătate;
      8. h) validează secretarul general, secretarii generali si secretarii regionali, aprobați de Biroul Permanent Național TLDE;
      9. i) alte atribuții prevăzute în prezentul Regulament.Art. 39(1) Delegația  Permanenta TLDE se întrunește trimestrial, sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Biroului Permanent Național.(2) Delegația  Permanentă TLDE se întrunește în ședința extraordinară la convocarea Biroului Politic Național sau la solicitarea a jumătate plus unul din numărul membrilor ce o compun.Art. 40(1) Biroul Permanent Național este organul politic deliberativ, ales prin vot secret uninominal de către Conferința TLDE, pentru un mandat de doi ani și este format din:
       1. Președinte
       2. 15 Vicepreședinți
       3. Secretar General
       4. 20 de Membri
       5. Membri Supleanți în număr de 12

       (2) La ședințele Biroului Politic Național participă fără drept de vot secretarii regionali pentru cele 8 regiuni de dezvoltare.

       (3) Preşedintele TLDE Bucureşti este membru de drept al Biroului Permanent Național TLDE.

       (4) Preşedintele CSLDE este membru de drept al Biroului Permanent Național TLDE.

        

       Art. 41

       Biroul Permanent Național are următoarele atribuții:

       1. a) asigură conducerea curentă a TLDE;
       2. b) decide și supune aprobării Delegației Permanente TLDE convocarea Conferinţa Naționale ordinare TLDE și ordinea de zi a acesteia;
       3. c) convoacă Conferinţa Națională extraordinară TLDE conform prezentului regulament;
       4. d) monitorizează și evaluează activitatea parlamentarilor și a reprezentanților TLDE în administrația publică centrală;
        1. e) aprobă și revocă secretarul general, cu votul a jumătate plus unul din numărul membrilor Biroului Permanent Național al TLDE, la propunerea Președintelui TLDE sau la propunerea a jumătate plus unul, din membrii BPN;
        2. f) aprobă și revocă secretarii regionali, cu votul a jumătate plus unul din numărul membrilor Biroului Permanent Național al TLDE, la propunerea Secretarului General în urma consultării vicepreședinților cu atribuții regionale, aferente, sau la propunerea a jumătate plus unul, din membrii BPN;
        3. g) aprobă și revocă numirea ofițerului internațional al TLDE, cu votul a jumătate plus unul din numărul membrilor Biroului Permanent Național al TLDE, la propunerea Președintelui sau la propunerea a jumătate plus unu, din membrii BPN;
        4. h) în situația aprobării înființării unei organizații locale a TLDE validează componența nominală a structurii de conducere a acesteia;
        5. i) propune spre validare Delegației Permanente TLDE secretarii generali adjuncţi şi secretarii regionali pentru cele 8 regiuni de dezvoltare (delimitate de Legea nr. 315/2004);
        6. j) validează sau invalidează rezultatul alegerilor organismelor de conducere la nivel teritorial;
        7. k) validează numărul de delegați stabilit de Biroul de Coordonare al TLDE București pentru Adunarea Generală care va alege președintele ,vicepreședinții și secretarul coordonator ai Biroului de Coordonare al TLDE București;
        8. l) aprobă și revocă numirea Preşedinţilor interimari, cu votul a jumătate plus unul din numărul membrilor săi, la propunerea Președintelui TLDE sau la propunerea a jumătate plus unul, din membrii BPN, cât și birourile pe care aceștia le susțin, ce vor avea împreuna rol executiv, până în momentul validării acestora de către Delegaţia Permanentă Naţională;
        9. m) aprobă și revocă numirea Președintelui Clubului TLDE al Oamenilor de Afaceri , cu votul a jumătate plus unul din numărul membrilor Biroului Permanent Național al TLDE, la propunerea Președintelui sau la propunerea a jumătate plus unul, din membrii BPN;
        10. n) Propune înființarea unei Comisii pentru stabilirea Normei de Reprezentare a delegaților la Conferinţa TLDE;
        11. o) aprobă deciziile propuse de către Biroul Politic Executiv;
         1. a) conduce ședințele Biroului Permanent Național și ale Delegației Permanente;
         2. b) reprezintă structura în cadrul ALDE și în relațiile cu alte structuri naționale sau internaționale sau persoane;
         3. c) semnează procesele verbale ale Biroului Permanent Naţional;
         4. d) face declarații în numele organizației;
         5. e) convoacă și prezidează şedinţele Biroului Politic Executiv, Biroului Permanent Național și Delegaţia Permanentă și prezidează orice alte organisme de conducere ale partidului la care ia parte;
         6. f) propune Biroului Permanent Național numirea Secretarului General al TLDE;
         7. g) propune Biroului Permanent National numirea sau revocarea secretarilor executivi și a secretarului pentru relaţiile internaţionale;
         8. h) poate invita la şedinţele Biroului Permanent Național și Delegaţiei Permanente orice persoană să participe la dezbateri;
         9. i) stabilește responsabilitățile pe domenii ale vicepreședinților și membrilor Biroului Permanent Naţional;p) aprobă cu votul a 2/3 din membrii săi, propunerile de cooptare de noi membri în structura Biroului Permanent Național și trimite spre validare Delegației Permanente .
          1. q) alte atribuții prevăzute în prezentul Regulament.

          Art. 42

          Biroul Permanent Național se întrunește lunar și ori de cate ori este nevoie, la convocarea Președintelui TLDE sau la cererea a jumătate plus unul din numărul membrilor ce îl compun.

          Art. 43

          Funcțiile din cadrul Biroului Permanent Național TLDE nu sunt incompatibile cu alte funcții deținute la nivelul TLDE și ALDE.

          Art. 44

          Președintele TLDE exercită conducerea și coordonarea activității organizației la nivel național și internațional având următoarele atribuții:

          ART 45.

          • Biroul Politic Executiv este un organism operativ în cadrul Biroului Permanent Național și asigură conducerea operativă a TLDE între întrunirile Biroului Permanent Național, fiind investit cu oricare dintre atribuțiile Biroului Permanent Naţional.

           

          (2) Biroul Politic Executiv este compus din:

          1. Președinte
          2. 15 Vicepreşedinți ai Biroului Permanent Național
          3. Secretar general

          (3) Preşedintele TLDE Bucureşti este membru de drept al Biroului Permanent Național TLDE.

          (4) Preşedintele CSLDE este membru de drept al Biroului Permanent Național TLDE.

          Art. 46

          Biroul Politic Executiv are următoarele atribuții specifice:

          1. adoptă și urmăreşte punerea în aplicare a măsurilor de îndeplinire a hotărârilor organismelor de conducere ale partidului la nivel național;
          2. elaborează și propune Biroului Permanent Naţional și Delegației Permanente strategia și programul de activități al TLDE
          3. coordonează și evaluează modul în care toate filialele teritoriale îndeplinesc obiectivele ce decurg din strategia și programul de activități al TLDE;
          1. rezolvă problemele organizatorice curente;
          2. aplică și propune sancţiuni membrilor partidului în conformitate cu prevederile Statutului;
          1. negociază înţelegeri politice în limita mandatului aprobat de Delegația Permanentă;
          2. propune Biroului Permanent Național candidați pentru alegerile locale, generale și europene, în limitele mandatului primit din partea ALDE și în funcție de calificarea și experiența profesională;
          3. elaborează și propune decizii ce vor fi supuse
          4. aprobării BPN TLDE privind noi modalități de cooptare de membri în structura BPN (Noii membri trebuie să propună idei de proiecte naționale ce vor îndeplini condiții stabilite de către BPE TLDE).

          Art. 46

          Vicepreședinții și membrii Biroul Permanent Național primesc atribuții specifice stabilite de Biroul Politic Național la propunerea președintelui.

          Art. 47

          Secretarul General este propus de Preşedintele TLDE şi votat de Biroul Permanent Naţional şi are următoarele atribuții:

          1. a) conduce activitatea Secretariatului și Trezoreriei TLDE;
          2. b) asigura comunicarea dintre Biroul Permanent Național și filialele teritoriale;
          3. c) prezinta trimestrial în cadrul Delegației Permanente un raport cuprinzând prezența membrilor Biroului Permanent Național TLDE la ședințe;
          4. d) propune numirea și/sau revocarea secretarilor generali adjuncţi şi regionali;
          5. e) coordonează activitatea secretarilor regionali;
          6. f) semnează procesele verbale ale Biroului Permanent Naţional, ale Delegației Permanente precum și ale Conferinţei Naționale a TLDE;
          7. g) stabileşte atribuţii specifice pentru secretarii generali adjuncţi.

          Art. 48

          Secretarii regionali pentru cele 8 regiuni de dezvoltare (delimitate de Legea nr. 315/2004) au următoarele atribuții:

          1. a) au drept vot la ședințele Delegației Permanente ale TLDE;
          2. b) asigură comunicarea dintre secretarul general și filialele teritoriale din regiunea de dezvoltare de care răspund;
          3. c) coordonează activitatea secretarilor coordonatori-trezorieri ai filialelor teritoriale din regiunea de dezvoltare de care răspund;
          4. d) participa la ședințele Biroului Permanent Național fără drept de vot.

          Art. 50

          Ofițerul Internațional, are următoarele atribuții:

          1. a) reprezintă TLDE în relația cu organizațiile de tineret internaționale;
          2. b) ofițerul internațional coordonează activitatea externă a TLDE în relaţie cu IFLRY, LYMEC, ISEEL precum și orice alte organizații externe la care TLDE este parte;
           1. c) asigură comunicarea cu organizațiile de tineret similare din alte țări;
           2. d) propune Biroului Politic Național TLDE spre adoptare rezoluțiilor și pozițiilor pe care TLDE le poate avea în activitatea sa pe plan extern;
           3. e) propune și elaborează împreună cu Biroul Politic Național al TLDE calendarul de activități externe al TLDE;
           4. f) se ocupă de organizarea evenimentelor cu caracter extern ale TLDE;
           5. g) informează constant Biroul Politic Național și filialele TLDE despre evenimente, seminarii și orice alte activități pe plan extern.

           Art. 51

           În cadrul TLDE își pot desfășură activitatea structuri subordonate aprobate de Biroul Permanent Național si validate de Delegația Permanentă.

           Art. 52

           Structurile menționate la Art. 51 funcționează pe baza unor regulamente de organizare și funcționare proprii aprobate de Delegația Permanentă a TLDE.

            

         

       

CAPITOLUL 3 - PROCEDURA ALEGERILOR ÎN TLDE

Art. 53

Şedinţele organismelor de conducere ale organizației la nivel naţional şi al filialelor teritoriale, convocate cu respectarea termenelor minime de convocare, sunt constituite regulamentar dacă la ele participă majoritatea simplă a numărului membrilor ce le compun. Lipsa convocării sau nerespectarea termenelor minime pentru convocare poate fi acoperită regulamentar prin participarea a cel puţin 2/3 din numărul membrilor ce le compun.

 

Art. 54

(1) Adunările Generale ale membrilor organizaţiilor comunale, orăşeneşti şi municipale sunt constituite regulamentar dacă la ele participă majoritatea simplă a numărului total al membrilor aflaţi în evidenţă la prima convocare, şi cu orice prezenţă la cea de a doua convocare.

(2) La aceste Adunări Generale au drept de vot doar acei membri care au o vechime de cel puţin trei luni în partid.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), la Adunările Generale de constituire a unor organizaţii teritoriale noi au drept de vot toţi membrii acelei organizaţii care participă la Adunarea Generală.

(4) Data limită pentru comunicarea numărului de membri se stabileşte de Biroul Politic Teritorial.

Art. 55

(1) Vechimea minimă necesară pentru a candida într-o structură de conducere a partidului este:

 1. a) de trei luni la nivel local;
 2. b) de șase luni la nivel judeţean;
 3. c) de un an la nivel naţional.

(2) Vechimea minimă necesară pentru a candida la alegerile parlamentare sau europene este de doi ani.

(3) Biroul Politic Executiv poate acorda derogări de vechime prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) și alin. (2), iar Biroul Politic Teritorial structurilor de conducere prevăzute la alin.(1) lit. a);

Art. 56

(1) Candidaturile se depun până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ora de convocare a Adunării Generale, Conferinţei Teritoriale sau Conferinței Naționale a TLDE, la secretariatul organismului aferent, sub semnătură de primire.

Art. 57

(1) În cadrul organismelor de conducere ale organizației votul se exprimă deschis sau secret, în conformitate cu prevederile Statutului ALDE, Regulamentului TLDE şi ale Legii partidelor politice.

(2) Votul deschis poate fi vot nominal sau prin ridicare de mână.

(3) În cadrul organismelor de conducere, în caz de egalitate de vot, votul preşedintelui acelui organism este decisiv.

Art. 58

(1) În cazul alegerii membrilor tuturor organismelor de conducere, a delegaţilor la forurile superioare sau când se iau hotărâri cu privire la persoane, votul este obligatoriu secret.

(2) În cazul votului pentru membrii Biroului Permanent Național, condiţia pentru ca un buletin de vot să fie valid, este ca pe acel buletin de vot să fie votate între 1 şi 35 de persoane.

(3) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute, primii 15 aleși devin vicepreședinți ai TLDE.

 

 

 

Art. 59

Hotărârile în cadrul organismelor de conducere se adoptă în prezenţa a cel puţin jumătate din membrii organismului respectiv, cu majoritatea simplă a numărului voturilor celor prezenţi la şedinţă, cu excepţia cazurilor în care Regulamentul prevede altfel.

Art. 60

Membrii organismelor de conducere ale Tineretului Alianței Liberalilor și Democraților, la toate nivelurile, se aleg pentru o perioadă de 2 ani.

Art. 61

(1) Rezultatul alegerilor pentru organismele de conducere la nivel local se validează de către Birourile Politice Teritoriale.

(2) Rezultatul alegerilor pentru organismele de conducere ale filialelor teritoriale se validează de către Biroul Permanent Național.

(3) În cazul în care rezultatul alegerilor prevăzute la alin. (1), (2) sau (3) nu este validat se procedează la noi alegeri.

 

Art.62

(1) Pentru locurile devenite vacante în organismele de conducere, sunt cooptaţi membri supleanţi, în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute, în maxim 30 de zile de la vacantarea unui loc, în condiţiile prevăzute de prezentul Regulament.

(2) Numărul membrilor supleanţi din organismele de conducere la nivel local, teritorial şi naţional va fi de o treime din numărul membrilor respectivului organism de conducere.

(3) În cazul în care numărul locurilor vacante, indiferent de ocuparea ulterioară prin cooptare, depăşeşte jumătate din totalul celor aleşi iniţial în organismul de conducere, se vor organiza noi Adunări Generale sau Conferinţe Teritoriale pentru alegerea Biroului Politic Local sau a Biroului Politic Teritorial, cu excepţia funcţiei de preşedinte, dacă acesta nu a demisionat sau a fost revocat.

(4) În cazul în care funcţia de preşedinte al filialei teritoriale este vacantă se organizează alegeri pentru funcţia de preşedinte în termen de 6 luni, cu excepţia unei perioade de 6 luni anterioară datei alegerilor europene, parlamentare, prezidențiale sau a alegerilor locale. În această situaţie funcţia de preşedinte va fi îndeplinită până la alegeri de către un vicepreşedinte, propus de Biroul Politic Teritorial respectiv și aprobat de Biroul Permanent Național.

(5) În cazul în care funcţia de preşedinte al organizaţiei locale este vacantă, interimatul va fi asigurat de vicepreşedintele cu cel mai mare număr de voturi. În termen de 6 luni se organizează alegeri pentru funcţia de Preşedinte.

(6) În situaţiile prevăzute la alin. (3), până la alegeri, conducerea organizaţiei sau a filialei va fi asigurată de un Birou Politic Teritorial Interimar, numit în termen de 15 zile de la vacantarea funcţiilor, din:

 1. a) Biroul Politic Executiv pentru Birourile Politice Teritoriale;
 2. b) Biroul Politic Teritorial pentru Birourile Politice Locale.

(7) Birourile Politice Interimare de la toate nivelele, sunt compuse din același număr de membri, ca și Birourile Politice alese, și vor organiza alegeri pentru o nouă conducere în termen de cel mult 6 luni de la data ultimelor alegeri.

(8) Birourile Politice Interimare nu pot fi reinvestite.

(9) În cazul în care preşedintele ales nu a demisionat sau a fost revocat, acesta va exercita funcţia de preşedinte al Biroului Politic Teritorial Interimar.

(10) Din Biroul Politic Teritorial Interimar vor face parte şi membrii organismului de conducere aleşi iniţial care nu au demisionat.

(11) În situaţii de urgenţă sau în situaţia în care din motive obiective nu se pot organiza alegeri, se poate prelungi perioada de interimat cu 3 luni.

(12)Dacă nu se prelungeşte perioada de interimat, sau dacă nu se organizează alegeri pentru desemnarea unei conduceri permanente în perioada de interimat, organizaţia respectivă va fi dizolvată de către Biroul Permanent Național.

CAPITOLUL 4 - SANCTIUNI

Art. 63

Sancțiunile se aplica în conformitate cu Statutul ALDE și Regulamentul TLDE.

Art. 64

(1) Absența nemotivată a unui membru al Biroului Politic Local, Teritorial, BPN sau BPEx la un număr de trei întruniri ordinare consecutive atrage excluderea de drept din funcție.

(2) Absența, motivată sau nemotivată, a unui membru al Biroului Politic Local, Teritorial, BPN sau BPEx la jumătate din ședințele ordinare desfășurate într-un interval de douăsprezece luni consecutive atrage excluderea de drept din funcție.

(3) Nu constituie absențe nemotivate acele absente cauzate din motive de boală, accidente, motive familiale, reprezentare publică și campanie electorală.

DISPOZIŢII TRANZITORII și FINALE

Art. 65

Activitatea în cadrul TLDE se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii Partidelor Politice, a Legii privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, a Statutului ALDE și a Regulamentelor de aplicare al acestuia și a Codului de Etică.